دریافت مشاوره
 مورد تایید وزارت علوم درایتالیا  2021

مورد تایید وزارت علوم درایتالیا 2021

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم درایتالیا برای شروع  در سپتامبر 2021

جدیدترین لیست از دانشگاه های موردتایید وزارت علوم درایتالیا مطابق جدول زیر منتشر شد. در این لیست سه گروه «ممتاز»، «خوب» و «متوسط» وجود دارد. که در گروه «الف» 19 دانشگاه ، «ب» 35 و «ج» 24 دانشگاه دیده میشود.

نکته قابل توجه برای متقاضیانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند باید دقت کنند که از سال گذشته تنها دانشگاه هایی که در گروه «الف» و «ب» هستند مورد تایید وزارت علوم در مقطع دکترا هستند و دانشگاه هایی که در گروه «ج» قرار دارند مدرک آنها صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد ارزیابی میشود.

این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دانشجویان پسر برای اخذ معافیت تحصیلی در مقطع مورد نظر و خروج از کشور، میبایست پذیرش از یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم داشته باشند. در نتیجه تنها اخذ پذیرش در مقطع دکترا از گروه های «ممتاز» و «خوب» شامل تایید وزارت علوم و تمدید معافیت تحصیلی از سوی سازمان نظام وظیفه خواهد بود

 

  ايتاليا

گروه الف( ممتاز)

1.      Free university of Bozen- Bolzano 

2.      Politecnico di Milano

3.      Politecnico di Torino

4.      Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS)

5.      Scuola Superiore di Studi Universitari e di perfezionamento Sant' Anna (SSSA)

6.      Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano

7.      Universita degli Studi di Bologna

8.      Universita degli Studi di Firenze

9.      Universita degli Studi di Genova

10. Universita degli Studi di Milano

11. Universitả degli Studi di Milano- Bicocca

12. Universita degli Studi di Napoli “Federico II”

13. Universita degli Studi di Padova

14. Universita degli Studi di Pavia

15. Universita degli Studi di Pisa

16. Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”

17. Universitả Degli Studi di Roma Tor Vergata

18. Universita Degli Studi di Trento

19. Vita-Salute San Raffaele University

گروه ب (خوب)

1.      Domus Academy صرفا در رشته های طراحی و هنر

2.      International Center for Theoretical Physics        در صورت برگزار شدن دوره مشترک با موسسه SISSA ، مدارک صادره در مقطع دکتری قابل بررسی و ارزشیابی نمی باشد.

3.      Universita degli Studi di Cagliar

4.      Universita degli Studi di Ferrara

5.      Universita degli Studi di Parma

6.      Universita degli Studi di Salerno (University of Salerno)

7.      Universita degli Studi di Udine (University of Udine)

8.      Universitả Cả Foscari di Venezia

9.      Universita Commerciale Luigi Bocconi                                             صرفاً در رشته‌های حسابداری و مالی، اقتصاد، مدیریت، بازرگانی و علوم اجتماعی     

10. Universita degli Studi “Gabriele d’annunzio’ di Chieti-Pescara” 

11. Universitả degli Studi dell’ Aquila (University of Aquila)

12. Universita degli Studi dell’ Insubria    

13. Università degli Studi della Tuscia 

14. Universita degli Studi di Bari Aldo Moro

15. Universitả degli Studi di Bergamo

16. Universitả degli Studi di Brescia

17. Universita degli Studi di Catania

18. Universita' degli Studi di Messina

19. Universitả degli Studi di Modena e Reggio Emilia

20. Università degli Studi di Napoli "L’Orientale صرفا در رشته " زبانهای مدرن" "

21. Università degli Studi di Napoli Parthenope (University of Naples Parthenope) 

22. Universita degli Studi di Palermo

23. Universita degli Studi di Perugia

24. Universitả degli Studi di Roma Tre

25. Università degli Studi di Sassari

26. Universita degli Studi di Siena

27. Universita degli Studi di Torino

28. Universita degli Studi di Trieste

29. Universita degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

30. Universitả degli Studi di Verona

31. Universita del Salento (Universita degli Studi di Lecce)

32. Universitả della Calabria

33. Universita IUAV di Venezia صرفا در رشته معماری

34. Universitả Politecnica delle Marche

35. Universita Politecnico di Bari

گروه ج (متوسط)

1.      Accademia di Belle Arti    کلیه آکادمی های هنرهای زیبا صرفا تا کارشناسی ارشد

2.      Conservatorio di Musica تایید وزارت علوم کشور ایتالیا کلیه کنسرواتوآرهای دولتی مورد صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد    

3.      Instituto Universitario di Studi Superiori di Pavia-IUSS  

4.      Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Milano)

5.      Libera Universita Internazionale degli Studi “Guido Carli” LUISS

6.      Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA)

7.      Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)                           

8.      Universitả Carlo Cattaneo

9.      Universitả degli di Cassino 

10. Universitả degli Studi ‘Magna Graeciả di Catanzaro

11. Universitả degli Studi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’

12. Universitả degli Studi Camerino (University of Camerino)

13. Universitả degli Studi del Molise

14. Universitả degli Studi del Sannio-Benevento

15. Universitả degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

16. Universitả degli Studi di Foggia

17. Università degli Studi di Macerata     

18. Universitả degli Studi di Roma "Foro Italico (previously: Istituto Universitario di Scienze Motorie)

19. Università degli Studi di Teramo

20. Università degli Studi Guglielmo Marconi

21. Universitả degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria  

22. Universitả degli Studi Suor Orsola Benincasa (previously: Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa)

23. Università per Stranieri di Perugia (University of Foreigners,Perugia)

24. Università per Stranieri di Siena