دریافت مشاوره
حداقل نمره آیلتس موردنیاز دانشگاه های برتر کانادا

حداقل نمره آیلتس موردنیاز دانشگاه های برتر کانادا

حداقل نمره آیلتس موردنیاز دانشگاه های برتر کانادا

در جدول زیر حداقل نمره آیلتس موردنیاز 7 دانشگاه برتر کانادا آورده شده است

Name of institution

World rank

IELTS minimum requirement (undergraduate programmes)

IELTS minimum requirement (postgraduate programmes)

University of Toronto

28

6.5

7.0

McGill University

33

6.5

6.5

University of British Columbia

47

6.5

6.5

University of Alberta

109

6.5

6.5

McMaster University

146

6.5

6.5

University of Montreal

14

Contact institution

Contact institution

University of Waterloo

163

7.0

7.0